post(att)psykologtjenester.no 454 91 411

Psykologtjenester i Oslo (PtO) arbeider med sikkerhets- og trusselvurderinger, og foreslår preventive tiltak for å redusere risikoen for alvorlig fysisk og psykisk skade og traumatisering.

 

PtO tar oppdrag for helsevesenet, bydeler, kommuner, NAV, departement og direktorat, kriminalomsorgen, skoler, Barnevernet, politiet, domstolene og private/offentlige bedrifter i Norge.

 

De nye foreskriftene i Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers ansvar for at ansatte sikres en trygg arbeidsplass.

Tjenestemannsloven gjelder for statsansatte. For de som jobber i det offentlige gjelder også Forvaltningsloven.

Den nye Foretaksmodellen for sykehusene, dvs. delvis statlig organisering, gjorde det mulig for politikerene, helsebyråkratene og arbeidsgiver Spekter å lage spesielle forandringer (for eksempel innsynsrett i offentlig søkerliste, men ikke i utvidet søkerliste ved en ansettelsesprosess).

 

Det er ulike lover og regler som regulerer driften og spillereglene i organisasjonene i Norge. For de som jobber i helsevesenet/spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern gjelder særskilt lovverk (Psykisk helsevernloven, Pasientrettighetsloven, Spesialisthelsetjenesteloven og Helsepersonelloven).

I tillegg gjelder ofte spesifikke retningslinjer og rutiner og prosedyrer (jfr interne EQS kvalitetssikringsprosedyrer for utredning og behandling og oppfølgning).

 

Vi i PtO kan:

- Undervise for store eller små grupper/team

- Gi veiledning

- Gi råd

- Ta sakkyndighetsoppdrag

Aktuelle oppdrag for PtO:

- Trusselvurdering (jfr stalking, personlig sikkerhet, bedriftssikkerhet)

- Kartlegging og vurdering av voldsrisiko med strukturerte kliniske verktøy (V-RiSK-10, HCR-20 V3, PCL:SV, SARA,

andre

- Voldsrisikohåndteringstiltak på kort og lang sikt, konflikthåndtering, terapeutisk mestring av vold

- Forebyggende tiltak

- Debriefing etter uønsket hendelse/krisesituasjon, oppfølgning over tid for å redusere impact av

traumatisk stress

 

Sakkyndighetsoppdrag:

- Prejudisell vurdering av person som er siktet for straffbart forhold av politiet

- Judisiell vurdering av person som er tiltalt i straffesak (særlig saker med kriminell vold mot andre)

 

Epost: post(att)psykologtjenester(dott)no Tlf 454 91 411

 

 

Daglig leder er psykologspesialist Svein A. Alfarnes

Han jobber som klinisk psykolog siden 1992, spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 1998.

Han har lang erfaring fra fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, bl.a. ved Regional sikkerhetsavdeling Dikemark/Oslo fengsel (fengselspsykiatrisk poliklinikk), Sikkerhetsavdelingen F2 ved Sykehuset Østfold, Sikkerhetsavdelingen ved Fylkessykehuset i Molde, og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo.

 

Alfarnes var prosjektleder i perioden 2001 - 2006 ved utviklingen av screening sjekkliste V-RISK-10 (Hartvig, Østberg, Alfarnes et al., 2007).

 

Han har gjort offisiell oversettelse av sjekklisten SARA:PV, som politiet kan bruke for å vurdere risikoen for partner-/familievold (jfr SARA:SV, samt SARA). Han har vært involvert i flere internasjonale prosjekter, bl.a. for oversettelse av HCR-20, V-RISK-10 og SAPROF til andre språk. Alfarnes fikk støtte av Norges Forskningsråd for å arrangere et internasjonalt seminar på Gaustad sykehus i 2005 om bruk av SPJ-sjekklister. Han har publisert noen artikler fra fagfeltet i ulike tidsskrifter.

 

Han har fullført ABC-utdannelse i rettspsykiatri for å kunne arbeide som rettspsykolog/rettspsykiatrisk sakkyndig for politiet og domstolene (jfr Rosenqvist-modellen).

 

Alfarnes har fullført omfattende kurs i klinisk bruk av sjekklistene HCR-20 V3 og PCL:SV og i voldsrisikohåndtering (VIVO-kurs ved Høyskolen i Molde).

 

Han har praksis fra Politilegekontoret ved Oslo politidistrikt på Grønland, hos politilege Stein Ikdahl (2004).

Han har gjort primærpsykiatriske/prejudisielle og judisielle observasjoner for politiet og domstolene siden 2008.

 

Alfarnes er medlem av Norsk Psykologforening (NPF), Norsk Kognitiv Forening (NKF), Norsk Rettsmedisinsk Forening (NRF) og International Associaton of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).

 

Referanser - noen oppdragsgivere:

* Bufetat

* Jobbaktiv.no

* DPS Gjøvik

* Ringerike tingrett

* Drammen tingrett

* Nedre Romerike tingrett

* Øvre Romerike tingrett

* Gjøvik tingrett

* Fredrikstad tingrett

* Sarpsborg tingrett

* Asker og Bærum politidistrikt

* Politiet i Østfold

 

 

 

 

 

Psykologtjenester har ikke ansvar for informasjonen som finnes på lenkene/dokumentene. Brukerne oppfordres til å være kritisk til den tilgjengelige informasjonen.

PtO`s nettside:

Inneholder helseinformasjon for fagfolk innen helsevesenet, psykisk helsevern, politiet, rettsvesenet, rusmiddelomsorgen, kriminalomsorgen, NAV og andre.

Lenkene er om psykisk uhelse, rusmiddelmisbruk, kriminell vold, samt strukturert klinisk voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering. 

På høyre side er det en samling aktuelle norske, nordiske og internasjonale fagnettsider.

Vilkår:

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For den som skal bruke gullstandarden for voldsrisikovurdering (jfr kurs):

http://sifer.no/hva_skjer/detalj/klinisk-bruk-av-hcr-20-v3-vivo-iii-ved-kevin-douglas-og-stal-bjrkly-19.-20

De beste sjekklistene bygger på SPJ-metoden: strukturert klinisk vurdering med fokus på fortid, nåtid og framtid: statiske risikofaktorer (kan ikke forandres) og dynamiske risikofaktorer (kontinuerlig i forandring). Relevansen til risikofaktorene i forhold til den enkelte person som blir vurdert er avgjørende.

SIFER har prosjekt som vurderer stalking av stortingspolitikere. De fleste har opplevd stalking.

Det kan gjelde andre myndighetspersonar (kongelige, politi, helsepersonell, NAV-rådgivere, etc).

Den mest utsatte gruppen for stalking er kvinner, som nylig har opplevd samlivsbrudd/skilsmisse.

Det er ikke utviklet sjekkliste for å vurdere hatkriminalitet (legning, religion, etnisitet).

Politiet i Oslo har etablert et hatkriminalitetsteam.

Det er ikke utviklet sjekkliste for å vurdere trakassering/mobbing (fysisk skade og psykisk terror).

Det er ikke utviklet sjekkliste for å vurdere trusler gjennom sosiale medier.

Ny særreaksjon for "plagsomme kriminelle":

I 2010 kom en høring vedrørende ny lov for psykisk syke kriminelle som kan bli dømt til tidsbestemt særreaksjon på inntil 6 måneder.

Det er de regionale sikkerhetsavdelingene som vil få ansvar for å utrede og behandle disse personene. Ingen vet hvor mange det gjelder. Det er rettsapparatet som setter premissene for hvor mange som dømmes.

I Danmark har flere tusen fått slik reaksjon. Disse plagsomme kriminelle kan i praksis få en ny slik dom etter en periode. Om de ikke får tilstrekkelig hjelp vil noen trolig residivere igjen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-97-L-2009-2010.html?id=598743 (Straffeskjerpelse, alvorlig vold/seksualisert vold/drap i Norge)

http://www.ssb.no/emner/03/05/ (SSB, Kriminalitetsstatistikk i Norge)

http://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalitet (Begrepsavklaringer om kriminalitet på Wikipedia)

http://www.bra.se/ (Kriminalstatistikk i Sverige)

 

 

 

 

 

 

 

www.legevakthandboken.no

www.lommelegen.no

www.legehandboka.no

 www.psykologtjenester.no © 2001, nettsiden utviklet 2007, oppdatert 2017 • Domenet registrert hos One.com •