Psykologtjenester i Oslo (PtO) arbeider med sikkerhets- og trusselvurderinger -- og effektive tiltak.

 

Vi arbeider med preventive tiltak og proaktive håndteringstiltak. Hensikten er å redusere risikoen for alvorlig fysisk og psykisk skade, traumatisering, utbrenthet og langtidssykmelding.

 

PtO tar oppdrag for:

* Politiet

* Tingretter/domstoler

* Konfliktrådet

* Advokater

* Helsevesenet

* NAV

* BUFETAT/BUFDIR

* Kriminalomsorgen

* Barnevernet

* Departementer

* Direktorater

* Kommuner, bydeler

* Skoler

* Bedrifter/organisasjoner

* Andre

 

Arbeidsmetoder og oppdragsgivere for PtO:

- Sakkyndighetssaker

- Konsulentoppgaver

- Rådgivning

- Undervisning

- Veiledning/coaching

- Prosjektutvikling/kvalitetssikring

Aktuelle oppdrag for PtO:

- Undervisning om vurdering og håndtering av voldsrisiko mot bedrifter eller personer/grupper

- Undervisning om forebygging av trusler og vold mot ansatte eller ledere

- Undervisning om profesjonell kontakt med ustabile, truende og voldelige personer

- Undervisning om verbal og fysisk konflikthåndtering - Terapeutisk Mestring av Vold

 

- Rådgivning om sikkerhetsanalyse og sikkerhetstiltak (ekstern/intern sikkerhet)

- Rådgivning om HMS, trygg arbeidsplass, og håndtering av uønskede hendelser

 

- Profesjonell oppfølgning av ansatte som har vært utsatt for trusler eller fysisk vold

- Profesjonell oppfølgning i situasjoner med "stalking" - tvangsmessig personforfølgelse

(av myndighetspersoner, politikere, kjendiser, tjenestemenn, kjente personer)

 

- Saker knyttet til familievold, partnervold og/eller "stalking"

- Saker knyttet til æresvold eller hatkriminalitet

- Saker knyttet til digital mobbing, mobbing på skolen eller vold i skolemiljøet

 

- Psykologisk førstehjelp og stabilisering for personer/grupper utsatt for traumatisk stress

(etter voldshendelse, trusselhendelse, alvorlig ulykke eller terrorhandling)

- Debriefing/defusing for ledere, ledergrupper eller organisasjoner etter krisehendelse

 

 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Telefon: 45491411

 

www.psykologtjenester.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screening sjekkliste V-RISK-10:

Alfarnes var prosjektleder for utvikling av screening sjekkliste V-RISK-10 (Hartvig, Østberg, Alfarnes, Moger, Skjønberg & Bjørkly, 2007) i perioden 2001 - 2006. Initialt utviklet vi sjekklisten VR-12 basert på kvalitative metoder. V-RISK-10 ble basert på sjekklisten Ps33, med risikofaktorer fra HCR-20 (19), BVC (6) og den internasjonale forskningslitteraturen (8).

Ved statistiske metoder fant vi ut at i akuttpsykiatrien kan en sjekkliste med 10 risikofaktorer identifisere de fleste pasientene med forhøyet risiko for trusler og vold mot ansatte, medpasienter eller andre. Faktoranalyser viste at en teoretisk sjekkliste med 4 risikofaktorer er nyttig å bruke i en klinisk setting. Ved strukturert klinisk vurdering av framtidig voldsrisiko på kort (og lengre) sikt med bruk av VRISK-4, vil en person som kodes JA på disse fire risikofaktorene ha økt risikopotensiale. Etter en tidsperiode kan den profesjonelle vurdere om risikovurderingen var korrekt (sann positiv) eller feil (falsk positiv).

 

VRISK-4:

1. Tidligere og/eller aktuell vold

2. Tidligere og/eller aktuelt rusmisbruk

3. Viser manglende innlevelse (empati)

4. Framtidige stressituasjoner

 

Sjekklisten V-RISK-10 er validert på pasientutvalg i Oslo og Ålesund, og viser gode psykometriske egenskaper (jfr inter rater reliabilitet målt med ICC, prediktiv validitet/treffsikkerheten målt med ROC-AUC). Sjekklisten er oversatt til mange språk (svensk, walisisk, russisk, engelsk, kinesisk) og validert på mange andre populasjoner/pasientutvalg i andre kulturer, med like gode statistiske og kliniske resultater.

 

Psykiater Pål Hartvig og psykiater Bjørn Østberg tok initiativet til å utvikle V-RISK-10. Hartvig har vært prosjektleder, og tok i 2010 doktorgraden om V-RISK-10 ved UiO. Professor Stål Bjørkly ved Kompetansesenteret i Oslo og Høyskolen i Molde var forskningsveileder i utviklings- og valideringsperioden, samt medforfatter.

Trikkedrapssaken i Oslo i 2004, andre alvorlige voldssaker med pasienter i helsetjenesten, og beslagelegging av farlige gjenstander/våpen i akuttpsykiatrien og sikkerhetspsykiatrien, var noe av bakteppet for sjekkliste-utviklingen.

 

I utviklingsperioden knyttet vi ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo profesjonelle kontakter med høykompetente internasjonale fagmiljøer i Sverige (bl.a. prof Martin Grann, Karolinska institutet, overlege Göran Fransson og prof Henrik Belfrage ved Rättspsykiatriske kliniken i Sundsvall), UK (prof Sheilagh Hodgins) og Canada (prof Kevin Dogulas ved Simon Fraser University i Vancouver, prof Steven Hart, prof Christopher Webster, prof A. Kropp).

 

Helse- og justismyndighetene begynte å prioritere enda mer voldssaker og "tikkende bomber" i samfunnet (jfr mediebetegnelsen på "farlige personer"). Helsedirektoratet publiserte i 2007 en Retningslinje for kartlegging og vurdering av voldsrisiko hos pasienter i helsetjenesten. Det har kommet andre retningslinjer om profesjonelt samarbeid mellom psykisk helsevern og politiet (jfr informasjonsrett og -plikt, force majeure - nødrett/nødverge, kunne ringe til politiets operasjonssentral og be om opplysninger fra STRASAK/politiloggen om konkret person ved akutt trusselsituasjon/voldsepisode/våpenbruk).

 

Det er laget en politiversjon av sjekklisten, V-RISK-POL av psykiater John Olav Roaldset, som er validert av politiet på Sunnmøre i Møre og Romsdal (7 risikofaktorer, jfr SARA:SV politiversjonen med 15 risikofaktoerer, 10 knyttet til voldsutøveren og 5 knyttet til offeret). Roaldset tok doktorgraden på V-RISK-10 ved NTNU i 2009, og er tilknyttet Kompetansesenteret i Oslo, Helse Sunnmøre HF og NTNU.

 

Les mer om V-RISK-10 på nettsiden www.sifer.no.

 

Trafikklysmodellen - TLM:

Alfarnes har utviklet Trafikklysmodellen (TLM, copyright 2014) med hovedfokus på forebygging og deeskalering i situasjoner med sinne (grønt lys)-aggresjon (gult lys)-vold (rødt lys). I tillegg kartlegges konteksten/situasjonen, konsekvenser for de involverte, og aktuelt håndteringstiltak (jfr grensesetting, si at det er uakseptabel oppførsel, til det å utløse alarm, tilkalle hjelp i fysisk nærhet, ringe AMK, ringe politiet, politianmeldelse, etc).

I en konflikt- eller trusselsituasjon er målsettingen å få den ustabile eller potensielt aggressive personen til å tenke seg om og roe seg ned. Hensikten er å redusere risikoen for fysisk utagering og voldsatferd, og følgelig redusere risikoen for skadepotensiale og traumatisering.

SINNE vurderes som adaptiv og akseptabel atferd både i samfunnet og i situasjoner som pasient/bruker/beboer. For personer med aggresjonsproblemer og eventuelt i tillegg et heftig temperement, er det kort vei fra irritasjon-frustrasjon-sinne til verbale og fysiske trusler og alvorlig fysisk vold.

Trafikklysmodellen er presentert i artikkel i Psykologisk (Alfarnes et al., 2015), poster på IAFMHS konferansen i New York, og det blir undervist om praktisk bruk av TLM i "skarpe situasjoner". Den visuelle modellen kan brukes både i helsevesenet og i det sivile livet.

 

TLM ble presentert i nettidsskriftet www.psykologisk.no i 2015.

 

Alfarnes er medlem av:

- Norsk Psykologforening (NPF)

- Norsk Kognitiv Forening (NKF)

- International Associaton of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).

 

Referanser - oppdragsgivere:

* Høyskolen i Oslo og Akershus, HiOA

* Bufdir/Bufetat, Barne-, ungdoms- og familieetaten/direktoratet

* Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Regjeringskvartalet

* Jobbaktiv.no (arrangør av helsekonferanser i Norge)

* DPS Gjøvik

* Ringerike tingrett

* Drammen tingrett

* Nedre Romerike tingrett

* Øvre Romerike tingrett

* Gjøvik tingrett

* Fredrikstad tingrett

* Sarpsborg tingrett

* Asker og Bærum politidistrikt

* Politiet i Østfold

* Andre

 

 

www.psykologtjenester.no © 2001, nettsiden utviklet 2007, oppdatert 2017 • Domenet registrert hos One.com • Org.nr Br.reg. Hp.nr                               

 
 
 

 

 

Send melding til PtO:

www.legevakthandboken.no

www.lommelegen.no

www.legehandboka.no